Eng |  Cat |  Esp

Política de protecció de dades (web)

El lloc web www.promotorasocial.net està administrat i és el seu titular ASSOCIACIÓ PROSEC ( PROMOTORA SOCIAL ) (en endavant PROSEC )

CIF G25228792. Domicili social a Plaça Josep Solans, 3-4 baixos - 25002 Lleida. Telèfon 973 280 276. E-mail: info@promotorasocial.net

Inscrita al Registre d'Associacions de Lleida, Secció 1ª, número 1191, de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

PROSEC es defineix com una entitat al servei a la infància, adolescència i joventut, preferentment de sectors socialment desfavorits .

A efectes del compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament, PROSEC informa que totes les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin a través del lloc Web passaran a formar part d'un fitxer automatitzat, degudament legalitzat i legitimat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent PROSEC seu Titular i Responsable .

La finalitat del fitxer és permetre la gestió dels usuaris, així com permetre la localització i comunicació amb els mateixos per gestionar les consultes formulades, informació, serveis, etc. per aquests o bé per al correcte manteniment de les relacions socials o professionals que hi hagi o hi pugui haver.

PROSEC garanteix la protecció i privacitat de les dades aportades pels usuaris, implantant les mesures de seguretat requerides per la normativa vigent i dirigida a impedir la pèrdua, manipulació de les dades o accessos no autoritzats. Malgrat haver-se adoptat les mesures tècniques per assegurar la seguretat de les comunicacions, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El subministrament de dades personals errònies o falses o la no acceptació de la present "Política de Protecció de Dades" suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de PROSEC a les consultes, sol·licituds, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que hi hagués pogut realitzar l'Usuari, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Els Usuaris podran exercir els drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legals a través d'un dels següents procediments:

• Mitjançant escrit presentat en el domicili social a dalt indicat especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o un altre document acreditatiu.

• Mitjançant escrit dirigit a info@promotorasocial.net especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu del sol·licitant.

Modificació dels acords

PROSEC es reserva el dret de modificar la "Política de Protecció de Dades" de manera discrecional, sempre d'acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la pàgina web.

© imaginaIS